Wednesday, March 1, 2017

致武漢

towuhan

致武漢

兩年的努力,用900年前的詞來總結。

莫聽穿林打葉聲,何妨吟嘯且徐行。
竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕
一蓑煙雨任平生。
料峭春風吹酒醒,微冷
山頭斜照卻相迎。
回首向來蕭瑟處,歸去
也無風雨也無晴。

回家了。
做自己的事吧。